ההתחייבות שלנו – 2013

אנו חברי רשימת 'ביחד עם העבודה' בראשות הגר פרי יגור, מתחייבים בזאת כלפי תושבי פרדס חנה כרכור כי במהלך כהונתנו בתפקידים נבחרים במועצה, נעמוד בעקרונות הבאים המבטאים, בראייתנו, טוהר מידות והתנהלות תקינה והינם היסודות עליהם נבנית מערכת אמון בין נבחרי ציבור לציבור הבוחרים:

שקיפות – התחייבות לניהול הרשות ותקציבה בשקיפות כלפי ציבור התושבים: פרסום פומבי פשוט ונגיש של החלטות המועצה בפרט, והחלטות בעלות השלכה תקציבית מתוך מתן פומבי ושקוף של פעילותה הכלכלית של הרשות ; פתיחת דיוני מליאת מועצת הרשות בפני תושבי היישוב; האמור באמצעות הפעלת אתר אינטרנט הכולל את כל המידע הקבוע בחוק, לעיון וידיעת ציבור התושבים, להלן: "אתר האינטרנט".

בקרה וביקורת – התחייבות לקיום והקפדה על הליכי בקרה וביקורת שוטפת של התנהלות המועצה ובהם: העסקת מבקר/ת פנים בהיקף המשרה החוקי ותוך הקצאת תקציב הולם; הקפדה על וועדת ביקורת פעילה ; דיונים שוטפים בדוחות הביקורת של מבקר/ת הפנים, משרד מבקר המדינה ומשרד הפנים ; פרסום דוחות ביקורת באתר האינטרנט; הקמת צוות/י תיקון ליקויים שיעקוב באופן שוטף אחר תיקון הליקויים המופיעים בדוחות הלכה למעשה.

כספי הציבור שלו ולמענו – שמירה והגנה על הקופה הציבורית, הקפדה על שקיפות פעילותה הכלכלית של הרשות כנזכר לעיל, שימוש זהיר יעיל וחסכוני בכספי הציבור, תוך שמירה על כללי מנהל תקין, ניהול הליכי מכרז ו/או התמחרות ראויים, הן בקבלת שירותים והן בקבלת ו/או מינוי עובדים/ות, לרבות התחייבות שלא למנות יותר סגני ראש מועצה בשכר מהמינימום הקבוע בהוראות הדין.

הימנעות מניגוד עניינים – התחייבות אישית להקפיד שלא לפעול ו/או להיות מעורב ו/או קשור לכל החלטה או פעילות ברשות שיש לה נגיעה אישית לנבחרים, למשפחתם. כמו כן, התחייבות להתריע על כל מצב של ניגודי עניינים בקרב חברי המועצה ולמנוע האמור לגבי עובדי/ות הרשות על מנת להבטיח כי עובדי/ות הציבור יפעלו לטובת הציבור בשמו ולמענו – ואך ורק למענו.

עובדי ציבור ראויים – התחייבות שלא למנות לתפקיד ציבורי בכיר, לרבות סגן ראש מועצה, מנכ"ל ומנהל מחלקה/אגף, מי שהורשע בעבירה בשירות הציבורי ובפרט בעבירות של בחירות , שוחד, מרמה או הפרת אמונים ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון במסגרת חייו הפרטיים.

שירות הציבור – התחייבות למתן שירות לציבור, לטובת הציבור ולמענו בלבד. פעילות למען הציבור תתבטא בקבלת החלטות מתוך מחשבה על טובת הציבור ולא מתוך מחשבה על טובה אישית של הנבחרים ו/או משפחתם. התחייבות לפעול למען הציבור מתוך כוונה לקדם את טובת הציבור, תוך הקפדה על מנהל וניהול תקין: קיום פגישות באופן שוטף עם תושבים ; קיום סיורים באופן שוטף ברחבי היישוב לבקשות תושבים ו/או נציגי שכונות ו/או ועדי שכונות ; הקמת מחלקת פניות ציבור ; קביעת אמנה המחייבת את כלל עובדי/ות ונבחרי/ות הרשות למתן שירות לציבור עפ"י מדדי זמן שייקבעו במסגרתה לרבות מנגנון בקרה ומעקב שיוקם לשם היזון חוזר.

אשר על כן אנו מתחייבים כלפי תושבי פרדס חנה כרכור כי במהלך כהונתנו בתפקידים נבחרים במועצה, נעמוד בעקרונות האמורים לעיל.