שקיפות ושיתוף התושבים

החזון

חיזוק הקשר עם התושבים והגברת אמון הציבור במערכת המוניציפאלית, באמצעות ניהול הרשות בשקיפות מרבית.

עיגון השקיפות השלטונית בהליכי קבלת ההחלטות, בהליכי התכנון, בהליכי הביצוע השונים ובניהול הקהילתי.

המטרות

 1. ניהול הרשות בשקיפות מרבית כלפי הציבור, כחלק ממתן מידע על פעילותה הכלכלית של הרשות.
 2. הנגשת מידע ציבורי, כקבוע בחוק חופש המידע.
 3. חיזוק הקשר עם התושבים.
 4. שימוש בכלים טכנולוגיים להצגת פעילות המועצה וכאמצעי קשר עם הציבור.
 5. קידום אמצעים בהם יוכלו התושבים להשמיע את דרישותיהם ודעותיהם בנוגע לפעילות השוטפת של המועצה.

האמצעים

 1. פתיחת דיוני מליאת מועצת העיר בפני התושבים.
 2. פרסום פרוטוקולים מדיוני המועצה והחומר הנלווה להם.
 3. פרסום תכנון התקציב במלואו, הן התקציב השוטף והן תקציב הפיתוח.
 4. פרסום דוחות ביקורת הפנים של המועצה.
 5. פרסום מכרזים לידיעת הציבור.
 6. הפעלת אתר אינטרנט הכולל את כל המידע הקבוע בחוק, לעיון וידיעת ציבור התושבים.
 7. קידום הפעלת מערכות מידע ציבוריות, כדוגמת: 'תקציב פתוח', ו-'מנהל זמין'.
פורסם בקטגוריה המצע. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.